Jaarverslag en financiële verantwoording

Stichting Erfgoedprogrammering Castellum Hoge Woerd
Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd

Het jaar 2017 kan worden beschouwd als een overgangsjaar. Voor 2017 lag het accent van de werkzaamheden van de stichting voornamelijk op de werving van gelden ten behoeve van de realisatie van de expositie Erfgoed binnen het Castellum de Hoge Woerd. Nu deze realisatie een feit is heeft de stichting zich bezonnen op haar toekomstige taken. Daarbij is geconstateerd dat sommige statutaire taken, zoals het beheer en de exploitatie van de expositie van erfgoed binnen het Castellum de Hoge Woerd en de invulling van het publieksprogramma in dat kader minder goed pasten binnen de bestaande formele organisatiekaders. Vervolgens is een oplossing gezocht voor de bestaande problemen.

Overzicht van werkzaamheden
In het eerste deel van 2017 werd het project Metamorfose, het laatste project in het kader van de realisatie van de expositie van Erfgoed binnen het Castellum de Hoge Woerd, afgerond. Begin mei legden de nog twee in functie zijnde bestuursleden hun functie neer en werden nieuwe bestuursleden gerecruteerd. Op de overdrachtsvergadering van oud naar nieuw bestuur werd een financieel overzicht van de eerste vier maanden in mei gepresenteerd en werden de taken verdeeld. De afgetreden voorzitter werd bereid gevonden tijdelijk als algemeen adjunct in het bestuur te blijven om de voorgenomen statutenwijziging mede tot stand te brengen.

Als eerste taak heeft het nieuwe bestuur een aantal organisatorische zaken met betrekking tot de Museumwinkel doorgevoerd . Vervolgens werd de statutenwijziging ter hand genomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een eerste opzet die door het afgetreden  bestuur was opgesteld op basis van de ervaringen met de vigerende statuten. Een en ander heeft geresulteerd in nieuwe statuten en een nieuwe naam voor de stichting per 8 december 2017. Als nieuwe naam is gekozen: Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd.

Met de Coördinator van het Museum Hoge Woerd, de heer Graafstal, vond periodiek overleg plaats met betrekking tot de gang van zaken rond de Museumwinkel en de inpassing daarvan in de organisatie van het Museum. Ook krijgen in dit overleg nieuwe ontwikkelingen rond het Castellum en het Museum en de rol die de stichting Amicorum daarin kan spelen de nodige aandacht.

Toekomstperspectief
Op basis van de ervaringen in 2017 zal het aanbod van de Museumwinkel verder worden uitgebouwd. Nagegaan zal worden of de winkelfunctie kan worden uitgebreid naar de andere partners in Castellum Hoge Woerd. Veel aandacht zal de komende periode uitgaan naar het werven van financiële steun voor de verbetering van de communicatie tussen Museum en bezoekers.

 

Financiële verantwoording 2017

Winst en verlies

31-12-2017

 DebetCredit
Marge verkoop winkelvoorraad1087,38 
Marge overige verkopen421,98 
Totale aan verkopen1509,36 
Voorraadverschillen (verlies, breuk) 50,52
Inkopen overig 22,10
Inkopen voorraad buitenland 718,51
Inkopen gedaan voor het museum 210,68
Overige voorraad inkoop 46,71
Totaal aan inkopen 1048,51
Donaties van derden36 
Totaal aan opbrengsten36 
Accountantskosten 888,53
Porto en koerierskosten 90,60
Administratiekosten 101,68
Kantoor benodigdheden 64,43
Verkoopkosten (inkijkexemplaren) 118,44
Totaal Algemene kosten 1263,68
Betalingsverschillen 0,93
Rente baten en kosten 1,63
Bankkosten 158,54
Huur- en transactiekosten pinapparaat 182,68
Totaal Financieringslasten 338,66
Totaal verlies en winst 1105,49

Balans

31-12-2017

 ActivaPassiva
Liquide middelen280,87 
Voorraden winkel2339,75 
Crediteuren 89,99
Nog te betalen (consignatie) 129,12
BTW Nog te ontvangen95 
Totaal Kortlopende schulden 124,11
Beginkapitaal3602,00 
Resultaat 2017 1105,49
   
Totaalkapitaal2496,51